Kancelaria Prawo Rodzinne | Sprawy Rodzinne

kancelaria prawo rodzinne

Sprawy rodzinne ze względu na swoją naturę zajmują szczególne miejsce wśród naszych usług. Kancelaria BKT stworzyła indywidualny pakiet działań pod nazwą „Prawo w rodzinie„, który obejmuje pomoc prawną nie tylko na terenie Polski, ale również za granicą (tzw. sprawy transgraniczne):

W swojej pracy kładziemy szczególny nacisk na mediację przedrozwodową. Wierzymy, że dokładne ustalenia przedsądowe dokonane w obecności prawnika rozwodowego mogą zaoszczędzić wiele nerwów i uchronić przed długotrwałym i kosztownym procesem sądowym.

Jeżeli osiągnięcie porozumienia nie jest możliwe, Kancelaria BKT świadczy usługi w zakresie:

 • sporządzenia pozwu rozwodowego / separacyjnego,
 • sporządzenia odpowiedzi na pozew rozwodowy / separacyjny,
 • reprezentacji przed sądami wszystkich instancji,
 • wsparcia i doradztwa na każdym etapie sprawy.

  Sprawy o rozwód i separację kancelaria

Podział majątku małżeńskiego dokonywany jest zwykle po rozwodzie. Małżonkowie mogą również zdecydować się na jego podział w trakcie trwania małżeństwa. Bez względu na to, jakie zdarzenie jest przyczyną podziału majątku, takie sprawy zawsze są bardzo stresujące i skomplikowane. Kiedy pojawia się konieczność podziału majątku, który małżonkowie gromadzili przez większość życia, często emocje biorą górę.

Z tego względu, Kancelaria BKT podejmuje szereg działań dla swoich klientów jeszcze przed sprawą sądową:

 • gromadzi dokumenty i dowody potrzebne do udokumentowania majątku Klienta,
 • doradza korzystne rozwiązania z finansowego punktu widzenia,
 • odciąża Klienta od skomplikowanego podliczania składników majątku.

Na etapie sprawy sądowej, Kancelaria BKT:

 • sporządza wniosek o podział majątku (skupiając się na potrzebach i preferencjach Klienta),
 • reprezentuje Klienta przed sądami wszystkich instancji,
 • nadzoruje sprawę i na bieżąco informuje o jej przebiegu. 

podział majątku kancelaria

W sytuacjach zagrożenia dobra dziecka, można ograniczyć władzę rodzicielską jednemu z rodziców lub całkowicie go jej pozbawić.

Ograniczenie władzy rodzicielskiej ma miejsce w przypadku zagrożenia dobra dziecka. Sąd opiekuńczy ogranicza wówczas władzę rodzicielską, zobowiązując rodzica do określonego zachowania. Jeżeli dobro dziecka tego wymaga, sąd opiekuńczy może także zarządzić umieszczenie małoletniego w rodzinie zastępczej bądź innej placówce pieczy zastępczej.

Pozbawienie władzy rodzicielskiej ma miejsce wtedy, gdy jeden z rodziców nie spełnia swoich obowiązków wobec dziecka (np. emigracja bez zamiaru powrotu, poważna choroba, alkoholizm) lub nadużywa swojej władzy (np. stosując przemoc). W takim przypadku sąd może orzec o całkowitym pozbawieniu władzy rodzicielskiej, co ułatwia codzienne życie drugiemu z rodziców. Od chwili pozbawienia drugiego rodzica władzy rodzicielskiej, może on bowiem samodzielnie podejmować wszystkie decyzje dotyczące dziecka.

W zakresie ograniczenia i pozbawienia władzy rodzicielskiej, Kancelaria BKT:

 • Doradza jakie kroki prawne należy podjąć w konkretnej sytuacji,
 • gromadzi dokumenty potrzebne do korzystnego zakończenia sprawy,
 • składa pozew do sądu i reprezentuje Klienta przed sądami wszystkich instancji.

Ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej kancelaria

W każdej chwili, gdy zmieni się sytuacja życiowa osób płacących lub otrzymujących alimenty, można żądać zmiany ich wysokości. Zmiana jest możliwa tylko wtedy, gdy w sądzie przedstawi się odpowiednie dowody oraz przekonujące uzasadnienie.

Istnieje również możliwość całkowitego zniesienia obowiązku płacenia alimentów (np. gdy dziecko jest już dorosłe). Jest to szczególnie ważne, bowiem obowiązek alimentacyjny nie ustaje sam z siebie z chwilą osiągnięcia przez dziecko pełnoletności lub zakończenia nauki.

W sprawach o alimenty, Kancelaria BKT:

 • gromadzi dokumenty i na ich podstawie doradza jaką kwotę alimentów można żądać przed sądem,
 • składa pozew i reprezentuje przed sądami wszystkich instancji,
 • na bieżąco monitoruje sprawę i informuje o jej przebiegu.

 

sprawy o alimenty kancelaria

W sprawach o przemoc w rodzinie działamy szybko i dyskretnie. Są to bardzo delikatne i osobiste sprawy, które należy potraktować priorytetowo.

W celu przewidziałania przemocy w rodzinie, Kancelaria BKT podejmuje wszystkie dopuszczalne kroki prawne:

 1. Kieruje sprawę o pozbawienie władzy rodzicielskiej do sądu cywilnego.
 2. Kieruje sprawę o znęcanie do sądu karnego w celu ukarania sprawcy.

Ponadto, Kancelaria BKT doradza i pomaga ofiarom przemocy w rodzinie i zapewnia im wsparcie w trudnym okresie sprawy sądowej.

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie kancelaria

W ramach usług prawnych transgranicznych na rzecz klientów indywidualnych:

 1. Występujemy z wnioskiem oraz reprezentujemy Klientów z Polski w sprawach o wypłatę niemieckich świadczeń rodzinnych KINDERGELD a także w sprawach o wypłatę renty i emerytury z niemieckiej Kasy Ubezpieczeniowej.

 2. Doradzamy oraz reprezentujemy cudzoziemców w sprawach rodzinnych przed polskim sądem rodzinnym (rozwody i separacje z udziałem obywateli polskich, ugody rozwodowe, opieka nad dziećmi, alimenty, uprowadzenie rodzicielskie dziecka, opieka i kuratela).

 3. Doradzamy i jesteśmy pełnomocnikami Klientów w sprawach o wydanie dziecka w postępowaniu nieprocesowym przed polskim sądem rodzinnym na podstawie konwencji dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę, sporządzonej w Hadze dnia 25 października 1980 r.

 4. Zastępujemy Klientów w sprawach transgranicznych o ustalenie pochodzenia dziecka, alimenty oraz w postępowaniach w trybie nieprocesowym o ustalenie kontaktów z dzieckiem.